Polityka prywatności

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Altertechnika sp. z o.o. sp.k.. z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 146 zwana dalej Spółką
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wypełnienia administratora obowiązków wynikających ze stosunku pracy i umów zlecenia i mogą być udostępniane innym podmiotom z którymi łączą spółkę umowy o współpracy;
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  4. Podanie Spółce danych osobowych wynika z przepisów Kodeks Pracy/Kodeks cywilny i przepisów wykonawczych ,  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i przepisów wykonawczych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i przepisów wykonawczych.