1: Instrukcje bezpieczeństwa

Please sign up for the course before starting the lesson.

§5.1. Pracodawca przed dopuszczeniem do pracy operatora żurawia, sygnalisty i hakowego udostępnia im do stałego korzystania informacje i  instrukcje przewidziane w przepisach dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy, a także: instrukcję bezpieczeństwa prac transportowych, instrukcję ewakuacji z kabiny żurawia – oraz zapoznaje  ich z postanowieniami zawartymi w tych informacjach i  instrukcjach. Podstawa prawna: „Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości […]

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik