3: Dopuszczenie do eksploatacji

You must first complete 1: Instrukcje bezpieczeństwa before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Art. 63.1. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne: Bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu, wbrew decyzji właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności. Podstawa prawna: „Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze […]

Back to: Szkolenie dla hakowych i sygnalisów > Transport pionowy, żurawie i wciągarki - przewodnik