Lekcja 15: Ocena ryzyka zawodowego

You must first complete Lekcja 1: Hierarchia aktów prawnych before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Dlaczego sporządza się ocenę ryzyka zawodowego? W celu dostosowania warunków i procesów pracy do możliwości pracownika. W celu odpowiedniego zaprojektowania i organizowania stanowisk pracy. W celu […]

Back to: Kurs BHP > Instruktaż ogólny