Lekcja 3: Udostępnianie danych osobowych pracodawcy

You must first complete Lekcja 1: Hierarchia aktów prawnych before viewing this Lesson
Please sign up for the course before starting the lesson.

Art. 221.§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Art. 221§ 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących: adres zamieszkania; numer PESEL, a w przypadku jego braku – […]

Back to: Kurs BHP > Instruktaż ogólny